page_banner05

فرهنگ شرکتی

فرهنگ اصلی شرکت

چشم انداز شرکت

کسب و کار پایدار، نام تجاری کسب و کار صد ساله

خط مشی کیفیت و خدمات

کیفیت اول رضایت مشتری بهبود مستمر تعالی.

فرهنگ اصلی شرکت

اجرای سربازی، صمیمیت خانواده، فضای آموزشی مدرسه، و یادگیری و تمرین فرهنگ سنتی چینی فرزند پرستی.

یو هوانگ سه فلسفه

سه فلسفه:روی تمرکز تمرکز کنید

سه فلسفه کوشا: همت، همت، صرفه جویی و همت

Tسه بر فلسفه تکیه می کنند: پیروزی در گرو فضیلت و خرد در گرو آموختن است

مفهوم شرکت

دستورالعمل HSF: حفاظت از محیط زیست جامع، انطباق با زندگی و تولید ایمنی

ارزشهای اصلی: یادگیری وفاداری، قدردانی، نوآوری، مبارزه سخت، سخت کوشی